Hạnh của biển và Hạnh của tâm

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử tại biển An Lộc, Xã Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
PL 2556 – Ngày 07.04(Nhuận). Nhâm Thìn (27.05.2012)