Đạo Từ

Đạo từ – HT Thích Thái Hòa giảng cho Ban hướng dẫn trung ương và trại sinh GĐPTVN nhân lễ khai mạc trại Bồi Dưỡng.
PL: 2553 Ngày 03.07.Kỷ Sửu (22.08.2009)