Dẫn Người Về Cố Quận – HT Thích Thái Hòa

Giảng nhân lễ tang hương linh: Trần Hiến, pháp danh: Quảng Châu.
Tạ thế ngày 30-10-2007 (20.0 Đinh Hợi)