Cùng Nhau Đi Trên Đường Vui

(Pháp thoại của Hoà Thượng Thái Hoà chia sẻ tại Nalanda Center, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thưa quý vị,

Hôm nay, ngày 8.11.2015 tại Nalanda Center ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, chúng tôi có nhân duyên đến thăm trung tâm tu học này. Chúng tôi rất vui mừng, vì ở nơi đây, gợi nhớ về ba năm trước. Chúng tôi đã từng đến đại học Nalanda, bang Bihar của Ấn độ để cầu nguyện và tưởng niệm hơn 3000 giáo thọ và 10000 tăng sinh viên đã bỏ mình trong một biến cố đau buồn xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 12. Ở nơi đại học này, tôi đã chia sẻ pháp thoại đến các phật tử khắp nơi về dự đại lễ và cũng đã chia sẻ pháp thoại đến tăng sinh viên của đại học Nalanda. Và, cũng đã gợi cho tôi nhớ lại chuyến đi thăm, nghiên cứu ở Nhật Bản vào tháng 4 năm 2014 tại Vương Đường Phật Giáo ở cố đô Kyoto. Các bậc tôn đức ở nơi vương đường này cho chúng tôi biết họ đang xây dựng một đại học Nalanda mang tính toàn cầu tại Nhật Bản để phục hoạt đại học Nanlanda từ Ấn độ. Nhân chuyến đi nghiên cứu Phật giáo và văn hóa tại Indonesia và Malaysia, tôi lại có duyên đến trung tâm giáo dục Phật giáo ở vùng ngoại ô Kuala Lumpur này, được quý vị trình bày cho biết tâm nguyện và mục đích của trung tâm. Trung tâm giáo dục Phật giáo Nanlanda đã được thành lập từ năm 2003 và trong tương lai sẽ phát triển rộng lớn, quy mô với diện tích 25 hecta. Đây là một trong những điều làm chúng tôi cảm thấy ấm áp trong chuyến đi này. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một vài điều như sau đến với hội đồng điều hành của trung tâm:

Con đường thiền tập:

Thiền tập là con đường quay về với ngôi nhà tâm linh của mình. Nó giúp chúng ta lấy lại chủ quyền trong đời sống. Nó giúp chúng ta bỏ ác làm lành và phát triển tâm ta trong sáng gồm đầy đủ những chất liệu: Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng.
Thực tập từ bi qua thiền định, chúng ta có khả năng ôm ấp, chuyển hoá những hạt giống thấp kém nơi tâm thức trở thành những hạt giống lành mạnh, trong sáng.
Thực tập hỷ xả trong thiền định, là ôm ấp và phát triển những hạt giống tốt đẹp trong tâm ta đến chỗ hạnh phúc và cao quý tột cùng.
Ta không thấy được, không thương được những gì tốt đẹp nơi ta thì ta cũng khó mà chăm sóc những gì tốt đẹp cho người khác. Nên, thiền tập với tâm từ bi rất quan trọng của những người con Phật. Và, thiền tập với tâm hỷ xả là biết từ bỏ những hạt giống thấp kém nơi tâm ta. Nếu không từ bỏ những hạt giống thấp kém này, ta khó mà có được giải thoát và tự do. Nên thiền tập với hỷ xả thì rất quan trọng với người con Phật.

8.11.2015, Nalanda Center, Kuala Lumpur, Malaysia
Từ Niệm và Nhuận Pháp Nguyên kính ghi 


TOGETHER WALKING ON HAPPY WAY

(Dharma talked by The Most Venerable Thich Thai Hoa at Nalanda Centre, Suburb of Kuala Lumpur, Malaysia)

Namo Sakyamuni Buddha !

Dear Ladies and Gentlemen,

Today, on 08/11/2015 at Nalanda Centre in Kuala Lumpur, Malaysia, we have a great karma to visit this education Center.

We are very glad, because at here, reminiscent of three years ago. We had been to Nalanda University at Bihar State of India to pray and commemorate the more than 3,000 Buddhist teachers and 10,000 Buddhist students were sacrificed their life in a suffering historical event occurs at the end of 12th Century. At the Nalanda University in India I ever shared a Dharma talk to Lay Buddhist from everywhere who attended the great Festival and Monk Students of the University. 

And, also reminded me about my visit & research of Buddhism & cultural in Japan in April 2014 at Royal Grand Hall in the ancient capital of Kyoto, the Venerable named Shibu Toida who guided us to visit their Royal Grand Hall, the Venerable told us that they are building a University Nalanda globally in Japan to reactivate Nalanda University in   India. Today, on this occasion, our research trip of Buddhism & Cultural in Indonesia and Malaysia I have a great chance to visit your Nalanda education Center in Kuala Lumpur, Malaysia. You let us know about vision, mission of yours at here. This Nalanda Education Centre was established in 2003 in Kuala Lumpur and in future, it will be developed & expanded to 25 hectare area. This is one of those things make us feel very warm during this trip.

Taking this chance, here we would like to share a few things to the executive council of the center:

The path of meditation:

Meditation is the way to return to his mind spiritual home. It helps us regain sovereignty in life. It helps us to leave bad things and do best things and develop our mind in the full bright of the material included: maitri 慈無量 – boundless kindness, karuna 悲無量 – compassion, mudita 喜無量 –boundless joy, upekṣa 捨無量 – limitless indifference.The immeasurable mind of love (maitri 慈無量 – boundless), (karuna 悲無量 – compassion), (mudita 喜無量 – sympathetic joy) and (upekṣa 捨無量 – impartiality). They are four kinds of meditation to give bliss to, and to take away the suffering of sentient beings (catvāri-apramānāna). Four minds of immeasurable concern for others .
Practicing compassion through meditation, we have the ability embracing, transform the lowly seed in our mind becomes healthy seeds and pure
Practicing joyful giving 喜捨 through meditation, embrace and develop the good seeds in our mindtowards happiness and supreme nobility.
We can not see and we can not love what good things around us and then hard to take care of what good things for others. Therefore, meditation with compassion is very important for Buddha‘s son. And meditation with joyful giving 喜捨is known to abandon the lowly seed in our mind. Without abandoning the lowly seed so it is so difficult for releasing and freedom. So meditation with joyful giving 喜捨is very important for Buddha’s son.

8.11.2015, Nalanda Center, Kuala Lumpur, Malaysia
Nhuan Phap Nguyen translated