Chuyến hành hương và tu tập Phật Giáo Nhật Bản

Đạo diễn : Đại đức Vân Pháp – Đại đức Từ Niệm
Thuyết minh : Nguyễn Trung Toàn
Đọc lời bình : Kim Yến
Ngâm thơ : Diệu Bình – Hà Vi – Hồng Liên
Cung ấn : Nhuận Pháp Nguyên
Quay phim : Đại đức Phám Mãn
Dựng phim : Võ Phúc
Nhiếp ảnh : Đại đức Minh Thế
Phim được thực hiện trong chuyến hành hương Nhật Bản tháng 4 năm 2014