Chúng ta từng làm cha mẹ

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử nhân đại lễ Vu Lan.
Địa điểm: Chùa Phước Duyên – cố đô Huế.


Phật lịch 2557 – ngày 15.07.Quý Tỵ(21-08-2013)