Chia sẽ niềm tin và sự tu học

HT Thích Thái Hòa giảng cho BHDTW và trại sinh vạn hạnh VI GĐPT Việt Nam. Tại chùa Thuyền Lâm II – Huế. PL: 2551 – Ngày 31.12.2007